Spinner

Uma Manifestasaun TIBAR

Uma Manifestasaun TIBAR

Iha tinan 2006 CHL aplika nia dezenu hodi harii demonstrasaun uma hamutuk 7 ba ema ne’ebé presiza hela-fatin iha area Tibar, Dili. Uma hirak ne’e hari’I ho servisu hamutuk husi CHL no Ministerio Tabalhu no Reintegrasaun Komunidade (MLCR). CHL asina memorandum entendimentu ida ho MLCR hodi fo asesu ba rai atu harii uma sira-neʼe. Uma hitu ne’e harii iha suku TIBAR Klibur Domin ne’ebé lokalisa iha parte oeste Dili nian, kuaze km 10.

Uma hirak ne’e sei dura ba tinan 40 no korresponde ho dezenu uma sira iha Australian ne’ebé iha kuartu toba 2, 3 no 4.